Zásady ochrany osobních údajů aplikace Hafinder

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Psí škola KOIRA, s.r.o., IČ: 06873715 se sídlem č.p. 71, 747 19 Závada (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

 • adresa: č.p. 71, 747 19 Závada
 • email: vycvikpsu@koira.cz
 • telefon: +420 736 670 497

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které správce získal registrací nebo užíváním mobilní aplikace Hafinder, na přidružených webových stránkách Hafinderu nebo při kontaktu se zákaznickou a technickou podporou aplikace.

4. Subjektem osobních údajů (Identifikovatelnou fyzickou osobou) je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vaší aktivity spojenou s mobilní aplikací Hafinder.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro poskytnutí dohodnutých služeb a pro plnění Obchodních podmínek.

 

III.  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smluvního  vztahu mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů registrovaným uživatelům) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k registraci do aplikace a vytvoření smluvního vztahu se správcem

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky, zakoupení, registrace a užívání mobilní aplikace Hafinder a výkon práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce, nákupu a registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a aktivizaci a vedení uživatelského účtu v aplikaci (jméno, emailová adresa a telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění obchodního vztahu, bez poskytnutí osobních údajů není možné obchodní vztah navázat či ho ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (pokud jste provedli registraci do aplikace, pak na základě této registrace, pokud jste s e pouze přihlásili k odběru newsletterů, pak na základě udělení souhlasu s odběrem newsletterů     .
 1. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování a k profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního  vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z tohoto     smluvního      vztahu      (nejvýše po dobu 5 let od ukončení obchodního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (zejména než se příjemce aktivně odhlásí z odběru e-mailových newsletterů)

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou tyto osoby v postavení zpracovatele osobních údajů:

 • podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, především Google Play and App Store
 • podílející se na zajištění provozu služeb
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Data budou uložena v elektronické a nikoli papírové podobě. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v list, zejména
  1.  využití antivirových softwarů
  2. Přístup k datům a k elektronickým prostředkům, které skladují nebo zpracovávají data (počítače, mobily atd.) je zakódován heslem s vysokou bezpečností přístupových hesel
  3. osoby pracující s osobními údaji jsou vázáni mlčenlivostí
  4. Není dovoleno přenášet data s osobními údaji na nezabezpečených nosičích mimo pracoviště.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Stáhnutím aplikace na své mobilní zařízení a registrací své osoby jako uživatele potvrzujete, jejíž součástí je souhlas že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2024.