Všeobecné obchodní podmínky

Jméno podnikatele:  Psí škola KOIRA, s.r.o.
Místo podnikání:       Závada 71, Bohuslavice u Hlučína, 747 19
IČ:                                 06873715
Kontaktní telefon:     +420 736 670 497
E-mail:                         vycvikpsu@koira.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
(dále také jen „poskytovatel“)

I. Obecná ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na www.koira.cz mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
 2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Poskytovatel zřídil pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívá. Při registraci je zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi poskytovatelem a zákazníkem.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.
 6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu.
 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady, lhůta splatnosti se stanovuje na 7 dnů. Platba je možná:
  a) Bankovním převodem na účet poskytovatele
  b) Platební kartou, kterou zajišťuje společnost ComGate Payments, se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e‑mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje s poskytovatelem uvedená společnost nesdílí a poskytovatel k nim nemá přístup.
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy poskytovatele vzájemně kombinovat.
 5. Dodání přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu se zakoupeným produktem probíhá elektronickou cestou, na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem v objednávce, ihned po spárování platby.

III. Další ujednání

 1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání, šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.
 2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany poskytovatele již splněna.
 3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožné nebo protiprávní, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi oskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy.
 5. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit u poskytovatele na adrese: Antošovická 376/90, Ostrava Koblov nebo telefonicky +420 736 670 497 či emailem na emailovou adresu vycvikpsu@koira.cz bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.
 6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se poskytovatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 7. Poskytovatel není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že zákazník před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Rovněž poskytovatel neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není poskytovatel schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují návody a doporučení, poskytovatel zároveň  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při použití v praxi.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Poskytovatel respektuje důvěrný charakter dat, která vyplňuje zákazník do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou používána k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci se zákazníkem. Také jsou využívána poskytovatelem k marketingovým účelům. Tato data jsou uložena v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 2. Poskytovatel zákazníkovi na požádání písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje o něm vede. Pokud má zákazník otázky týkající se zpracování svých osobních údajů, může je směřovat na vycvikpsu@koira.cz.
 3. Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením svých osobních údajů do databáze a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení o nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho webu.
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

V Bohuslavicích u Hlučína dne 23.3.2022