Všeobecné obchodní podmínky mobilní aplikace Hafinder

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) definují podmínky užívání mobilní aplikace Hafinder (dále jen „Aplikace“), která je provozována společností Psí škola KOIRA, Závada 71, 747 19 Závada, IČ: 06873715  (dále jen „Provozovatel“). Pro účely jakékoli komunikace s Provozovatelem jsou aktuální kontaktní údaje zveřejněny na internetových stránkách www.hafinder.cz.

1. Úvodní ustanovení

Uživatelem Aplikace se stává každý, kdo si mobilní aplikaci Hafinder stáhne, nainstaluje na své chytré mobilní elektronické zařízení a spustí ji (dále jen „Uživatel“).

Právní vztah vzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem aplikace stáhnutím aplikace na jakékoli chytré mobilní elektronické zařízení z online obchodu Google Play nebo App Store/ a přistoupením na tyto Podmínky při prvním spuštění Aplikace po její instalaci. Přistoupením na tyto Podmínky se uživatel zavazuje se jimi řídit.

Pro využití Aplikace musí mít Uživatel přístup k chytrému elektronickému zařízení s operačním systémem Android nebo iOS.

Obsahem“ se v těchto Podmínkách rozumí jakýkoli text, obrázek, fotografie, video, audio, soubor nebo jiné materiály používané Uživatelem v rámci jakékoli funkce Aplikace včetně chatu neboli osobních zpráv s jinými Uživateli.

Účtem“ se rozumí profil a nastavení registrovaného Uživatele.

Profilem/profily“ se rozumí profily Uživatelova psa (psů) s informacemi a fotografií daného psa (psů)

 

2. Poskytované služby

Aplikace Hafinder je mobilní softwarová aplikace pro chytrá mobilní elektronická zařízení, která nabízí majitelům psů vzájemné propojení na základě kompatibility jejich psů. Hafinder tak poskytuje seznamovací služby pro majitele psů, kteří by na základě vyhodnocení zadaných informací v aplikaci měli být vhodní pro vzájemné setkání.

Hafinder vyhodnocuje kompabilitu psů pro vzájemné setkání speciálním algoritmem, který pro určení vhodného protějšku využívá informace zadané k profilu každého psa a jejichž vyplnění je povinné pro možnost využití aplikace.

3. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel má právo využívat služby poskytované Aplikací neomezeně v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Uživatel má povinnost využívat Aplikaci pouze podle jejího zamýšleného účelu (ve smyslu čl. 2.).

Uživatel má povinnost využívat Aplikaci v souladu s platnými zákony České republiky. Znalost těchto zákonů je výhradně zodpovědnost Uživatele a Provozovatel nenese zodpovědnost za Uživatelovu neznalost právních předpisů.

 3.1 Uživatel Aplikace musí splňovat tyto podmínky:

 • Uživatelem musí být fyzická osoba od XXX let věku
 • Uživatel musí mít plnou způsobilost k právním úkonům
 • Uživatel musí mít platnou emailovou adresu a funkční mobilní telefonní číslo
 • Uživatel musí být majitel psa (psů), případně žít ve společné domácnosti se psem (psy), nebo mít se psem jiný vztah zaručující znalost jeho povahy a vlastností dostatečnou k tomu, aby Aplikace při užívání ze strany Uživatele mohla plnit svůj účel
 • Uživatel musí být majitelem psa (psů), jehož (jejichž) profil bude v Aplikaci prezentovat nebo mít svolení k prezentaci psa od jeho majitele

3.2 Při registraci do Aplikace a zadávání údajů do Aplikace je Uživatel povinen:

 • poskytnout pravdivé údaje o své osobě.
 • poskytnout funkční emailovou adresu a telefonní číslo pro ověření identity Uživatele; tyto údaje nebudou přístupné ostatním Uživatelům.
 • poskytnout pravdivé a realistické údaje v profilu každého psa na základě svých nejlepších znalostí a zkušeností; záměrné uvedení nepravdivých údajů o psovi nebo zatajení důležitých údajů o psovi, jako je jeho plemeno, váha, agresivita a sociabilita, povede v k zablokování účtu; informace o psovi mohou být kdykoli aktualizovány.
 • poskytnout reálnou aktuální fotografii daného psa v jeho profilu; profilová fotografie může být kdykoli aktualizována
 • udržovat veškeré údaje zadané do aplikace aktuální.

Každý Uživatel je oprávněn mít pouze jeden profil v aplikaci.

Porušení těchto pravidel může vést k zablokování nebo smazání účtu Uživatele.

3.3 . Uživatel nesmí při sdílení jakéhokoli obsahu v Aplikaci následující:

 • používat urážlivý, hanobící diskriminační nebo útočný jazyk, a to jak v psaném slově nebo prostřednictvím fotografií a obrázků, a to nejen vůči dalším Uživatelům, ale také vůči psům, jejichž profily jsou v aplikaci zveřejněny.
 • Vykazovat chování, které odpovídá široké definici šikany, a to nejen vůči dalším Uživatelům, ale také vůči psům, jejichž profily jsou v aplikaci zveřejněny.
 • Šířit násilný, neetický, obscénní nebo pornografický obsah
 • Ohrožovat, obtěžovat nebo diskriminovat jiné Uživatele nebo jejich psa (psy), způsobit jinému uživateli psychickou újmu, případně porušovat jeho zákonem daná práva.
 • Používat služby Aplikace ke škodlivým, hanebným, neetickým nebo protiprávním účelům, jako například ale ne výhradně finančním podvodům, získávání půjček nebo darů, získávání osobních nebo kontaktních údajů pro jiné účely než účely využití Aplikace k jejímu účelu,
 • Používat služby Aplikace ke komerčním a výdělečným účelům, jako například ale ne výhradně reklamě, nabídce a prodeji zboží nebo služeb, včetně organizace tréninků pro majitele psů a psy nebo náboru psů a jejich majitelů pro propagační účely a kampaně
 • Používat služby Aplikace pro šíření jakékoliv politické nebo společenské kampaně
 • Používat služby Aplikace způsobem, který by mohl jakkoli negativně ovlivnit fungování Aplikace nebo využívání služby jinými Uživateli
 • Kopírovat nebo jakkoli duplikovat a šířit obsah vytvořený jiným Uživatelem nebo spoluvytvořený jiným Uživatelem (např. profil Uživatele nebo společný chat) s jinými Uživateli nebo jakkoli mimo Aplikaci (včetně ale ne výhradně fotografií vložených jiným Uživatelem, screenshoty profilu jiného Uživatele, screenshoty chatové konverzace)
 • Vytvořit si nový účet po zablokování profilu Provozovatelem s jinými kontaktními údaji, pokud k tomu Provozovatel nevyjádří přímý písemný souhlas formou emailu.
 • Uvádět v hodnocení dalších Uživatelů informace, které jsou nepravdivé, zavádějící a neopodstatněně poškozují zájmy jiného Uživatele nebo jeho psa (psů) a jeho využívání Aplikace
 • Sdílet, zveřejnit nebo šířit následující obsah (3.3.1):
  • Osobní nebo kontaktní informace jiných Uživatelů nebo třetích osob bez jejich souhlasu, včetně fotografií nebo videí, na kterých jsou zobrazeni.
  • Obsah jiných Uživatelů.
  • Obsah, který by mohl být považován za urážlivý, hanlivý, obtěžující nebo výhružný
  • Obsah, který by mohl být považovaný za násilný, obscénní nebo pornografický
  • Jakákoli forma nebo náznak diskriminace nebo podpory nenávisti k jakékoliv skupině lidí, včetně ale ne výhradně rasismu, sexismu nebo homofobie.
  • Jakákoli forma nebo náznak diskriminace nebo nenávisti k druhu, typu, plemeni, velikosti, stáří nebo jakékoli jiné charakteristice psa (psů).
  • Jakákoli forma nebo náznak fanatismu, včetně ale ne výhradně náboženského nebo politického.
  • Obsah podporující nebo vyzývající k činnosti, která by mohla mít za následek fyzickou nebo psychickou újmu jiného Uživatele, včetně ale ne výhradně podpory sebepoškozování nebo výzev k riskantnímu chování.
  • Obsah podporující nebo vyzývající k činnosti, která by mohla mít za následek fyzickou nebo psychickou újmu psa (psů) Uživatele, včetně ale ne výhradně podpory zanedbávání, týrání nebo zneužívání nebo podpory nebo výzvy k fyzickým nebo psychickým trestům při tréninku nebo výchově.
  • Spamy, propagační materiály a reklamy v jakékoli formě
  • Jakýkoli software, soubory nebo kódy, které mohou poškodit Aplikaci nebo její Uživatele, včetně ale ne výhradně virů, kódů poškozující fungování Aplikace nebo programů na prohledávání profilů či sběr dat.

Za sebou sdílený nebo šířený obsah nese plnou odpovědnost Uživatel.

Sdílením a zveřejněním obsahu Uživatel dává právo Provozovateli sdílet tento obsah s jinými Uživateli prostřednictvím standardních funkcí Aplikace.

Sdílením a zveřejněním obsahu Uživatel prohlašuje, že je majitelem resp. oprávněným uživatelem či vykonavatelem autorských majetkových práv k tomuto obsahu (například fotografií nebo videí), a uděluje Provozovateli souhlas s použitím tohoto obsahu v rámci funkcí Aplikace.

3.4 Uživatel je během využívání Aplikace povinen:

 • Neprodleně aktualizovat všechny informace v profilu, které se stanou neplatnými nebo nepravdivými, včetně osobních a kontaktních informací Uživatele a informací a fotografií v profilu psa (psů) Uživatele
 • Neprodleně informovat Provozovatele o jakémkoli porušení Podmínek jiným Uživatelem pokud se o takovém porušení dozví, formou emailu na adresu info@hafinder.cz.
 • Nahlásit Provozovateli jakékoli známky zanedbání, týrání nebo zneužití zvířat jiným Uživatelem formou emailu na adresu info@hafinder.cz.

3.5 Uživatel má povinnost seznámit se s bezpečnostními tipy pro setkání s jiným Uživatelem a jeho psem a se vzdělávacími materiály týkající se pravidel setkávání psů dostupných na webové stránce hafinder.cz v sekcích XXXXXX (odkaz) a XXXX (odkaz)

Při interakci s jinými Uživateli v Aplikaci i mimo Aplikaci musí Uživatel vždy uplatňovat zdravý rozum, opatrnost a dobrý úsudek.

3.6 Uživatel nesmí používat Aplikaci pro hledání vhodného partnera ke svému psovi pro účel páření, ani nabízet chovné nebo krycí služby. Pokud Uživatel zjistí, že jiný Uživatel v aplikaci nabízí svého psa k páření, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit Provozovateli. Uživateli, který poruší tento bod Podmínek, bude okamžitě zablokován účet.

4. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel má právo zobrazit obsah z účtu Uživatele a z jeho profilu (profilů) dalším Uživatelům Aplikace.

Provozovatel má právo zablokovat účet jakéhokoliv Uživatele na základě podezření z porušování těchto Podmínek nebo podezření, že Uživatel jedná protiprávně. Zablokování účtu znamená nedostupnost účtu pro daného Uživatele (nemožnost přihlášení k účtu) a nedostupnost informací na účtu pro ostatní Uživatele. Zablokování účtu nicméně neznamená jeho zrušení. Informace o zablokování účtu a důvodech tohoto zablokování bude předána uživateli prostřednictvím notifikace Aplikace a emailu.

Provozovatel musí Uživateli poskytnout možnost odvolání proti zablokování jeho účtu, a jeho odvoláním se aktivně zabývat. Uživatel má možnost podat odvolání do 30 dnů od zablokování jeho účtu, a v rámci něj Provozovateli vysvětlit okolnosti, které Provozovatele vedly k zablokování účtu.

Provozovatel má na vyřízení odvolání 30 dní. Pokud v rámci odvolání shledá Provozovatel, že Uživatel nepředložil dostatečné argumenty a shledá, že Uživatel skutečně porušuje Podmínky nebo je jeho jednání v rozporu s platnými zákony ČR, bude zablokování účtu potvrzeno a účet zrušen. Rozhodnutí o odvolání bude Uživateli sděleno prostřednictvím emailu. V případě, že Provozovatel shledá, že Uživatel dostatečně vysvětlil důvody blokace a tyto nejsou dány, neprodleně po tomto rozhodnutí Uživateli účet opět zpřístupní. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Uživateli zablokováním účtu ve smyslu tohoto čl. 4, a to i v případě, že je účet na základě odvolání Uživatele později odblokován.

Provozovatel je povinen předat všechny známé informace o Uživateli, včetně kontaktních informací, příslušným orgánům činným v trestním řízení v případech, kdy mu tak ukládá právní předpis.

Aplikace umožňuje zprostředkování kontaktu mezi majiteli psů, kteří jsou vhodní pro vzájemné setkání, Provozovatel však kontakt a jeho výsledky nezaručuje a Uživatel nemá na tento kontakt nárok. Kontakt vzniká na základě zájmu Uživatelů a Provozovatel tento zájem nemůže nijak ovlivnit.

Provozovatel se nijak nezapojuje do interakcí mezi Uživateli v Aplikaci i mimo Aplikaci. Za všechny interakce s Uživateli a jejich psy v Aplikaci i mimo Aplikaci je zodpovědný Uživatel. Provozovatel nekontroluje pravost, pravdivost nebo aktuálnost obsahu zadaného do Aplikace Uživateli (ve smyslu čl. 5. níže). Provozovatel neprovádí jakoukoli identifikaci Uživatelů nad rámec nezbytného ověření údajů pro účely registrace, žádným způsobem Uživatele neprověřuje, včetně jejich zápisu v rejstřících (např. evidenci exekucí, insolvenčním rejstříku) nebo jejich trestního rejstříku. Provozovatel neověřuje informace o chování, charakteru, plemenu, věku a velikosti psů Uživatelů.

Provozovatel má právo dočasně přerušit nebo omezit provoz Aplikace z technických důvodů na maximální dobu XXXX bez nároku Uživatele na jakoukoli náhradu škody.

5. Zodpovědnost Provozovatele

Provozovatel poskytuje Aplikaci a její služby Uživateli „tak, jak je“.

Provozovatel limituje svou zodpovědnost za škodu vzniklou uživateli v důsledku užívání aplikace v maximálním rozsahu, který je umožněn platnými právními předpisy.

Provozovatel nese zodpovědnost pouze za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti přímo Provozovatelem nebo jeho zákonnými zástupci, pokud lze jejich chování Provozovateli přičítat.

Provozovatel není zodpovědný za chování a jednání Uživatelů v rámci aplikace ani mimo ni a za žádnou škodu na majetku nebo fyzickou nebo duševní újmu způsobené tímto chováním a jednáním jiným Uživatelům nebo psům (zejm. skutečnou škodu, ušlý zisk, škodu na zdraví uživatele nebo psa, smrt). Zodpovědnost za veškeré interakce mezi Uživateli a jejich psy v rámci aplikace i mimo ni nesou výhradně Uživatelé.

Provozovatel nezaručuje, že obsah, který Uživatelé sdílí, je pravdivý, aktuální a reálný.

Provozovatel není zodpovědný za obsah zveřejněný nebo sdílený Uživateli v rámci jejich účtu, v profilech, konverzacích nebo při jiném využívání Aplikace, zejména za soulad tohoto obsahu s právními předpisy (zejm. za autorská práva Uživatele k užitým fotografiím nebo videím) a za oprávnění Uživatele tento obsah sdílet prostřednictvím Aplikace. Za protiprávní obsah vložený Uživateli do Aplikace Provozovatel v souladu s § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti odpovídá pouze v případě, že se prokazatelně dozví o protiprávní povaze tohoto obsahu a neprodleně tento obsah neodstraní nebo neznepřístupní. Uživatel bere na vědomí, že prostá tvrzení o lživosti nebo jiné nesprávnosti zveřejněných informací bez doložení pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu není považováno za prokazatelné informování o protiprávnosti ve smyslu výše uvedeného ustanovení a Provozovatel informace na jejich základě neodstraní.

Provozovatel není zodpovědný za jednání a chování uživatele v rámci této aplikace i mimo ni, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami. V rámci tohoto není provozovatel zodpovědný za jakékoli protiprávní jednání uživatele, ke kterému by aplikace byla využita, nebo k sdílení obsahu z aplikace třetím osobám.

6. Platební podmínky a smazání účtu

Funkce Aplikace budou Uživateli zpřístupněny zdarma po dobu 14 kalendářních dní od jeho registrace. Po uplynutí tohoto období bude Uživatel vyzván k zakoupení jednoho z následujících plánů předplatného:

 • Měsíční předplatné: 249 Kč/ měsíc. Předplatné bude po jeho vypršení automaticky a bez upozornění Provozovatele obnoveno.
 • Půlroční předplatné: 799 Kč/měsíc, placeno jednou částkou 799 Kč každých 6 měsíců. Předplatné bude po jeho vypršení automaticky a bez upozornění Provozovatele obnoveno.
 • Roční předplatné: 1299 Kč/měsíc, placeno jednou částkou 1299 Kč jednou ročně. Předplatné bude po jeho vypršení automaticky a bez upozornění Provozovatele obnoveno

Platbu za Aplikaci bude možné provést online debetní kartou nebo kreditní kartou nebo prostřednictvím elektronických peněženek Google Pay a Apple Pay.

Změnit způsob platby může Uživatel provést v Aplikaci v sekci XXXXXX

Pro zrušení předplatného je nutné udělat XXXXXXXXXXXX (popis postupu) před automatickým prodloužením předplatného na další období. Po zrušení předplatného na další období zůstanou Uživateli dostupné všechny funkce Aplikace až do vypršení stávajícího předplaceného období.

Po vypršení předplatného nebude mít Uživatel přístup k funkcím Aplikace, ale zůstane dál v aplikaci jako neaktivní Uživatel. Neobnovení předplatného není považováno za ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem a za zrušení účtu. Aplikace bude profily Uživatele stále používat v algoritmu pro vyhledání vhodného protějšku profilů jiných Uživatelů a budou se aktivním Uživatelům zobrazovat jako možná shoda. V případě, že aktivní Uživatelé budou mít zájem o kontakt s neaktivním Uživatelem, bude neaktivní Uživatel o této skutečnosti informován prostřednictvím notifikace a přímo v Aplikaci po jejím otevření. Pokud se neaktivní Uživatel rozhodne reagovat na zájem aktivního Uživatele o propojení, musí si pro tyto účely zakoupit nové předplatné.

Činnost Uživatele v aplikaci je ukončena smazáním jeho účtu ze strany Uživatele nebo ze strany Provozovatele nebo zablokováním účtu ze strany Provozovatele.

Uživatel je oprávněn kdykoli smazat svůj účet. Pokud se Uživatel rozhodne smazat svůj účet před vypršením jeho předplatného nebo pokud účet smaže Provozovatel v souladu s těmito Podmínkami, Provozovatel není povinen vracet Uživateli poměrnou zbývající částku do ukončení zakoupeného předplatného. V těchto případech nebude předplatné automaticky prodlouženo.

Uhrazením předplatného a prvním otevřením Aplikace po jeho úhradě uděluje Uživatel souhlas s poskytnutím uhrazeného plnění před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a Uživatel není ve smyslu výše uvedeného ustanovení oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

7. Licenční ujednání

Provedením stažení a instalace Aplikace z příslušného on-line obchodu a jejím prvním otevřením uděluje Provozovatel Uživateli oprávnění k užití Aplikace na jeho konkrétním zařízení, na němž byla instalace provedena (licenci). Licence je udělena jako nevýhradní, s neomezeným územním rozsahem (Aplikaci lze stáhnout a následně užívat kdekoli na světě, její využitelnost je však omezena jazykovou lokalizací a územním okruhem Uživatelů), a s množstevním omezením pouze na dané zařízení Uživatele. jedna licence platí vždy pro jedno zařízení. Licence je udělena maximálně na dobu trvání účtu Uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že smazání Aplikace z jeho zařízení nemá automaticky za následek zrušení jeho účtu. V případě nové instalace Aplikace na nové zařízení je Uživatel oprávněn se opět přihlásit k jeho účtu.

Licence zaniká odinstalací Aplikace z jednotlivého zařízení Uživatele. Případná změna licenčních podmínek bude Uživateli oznámena prostřednictvím oznámení v aplikaci. V případě, že Uživatel změnu licenčních podmínek neodsouhlasí, licence zaniká a ztrácí k Aplikaci přístup (což nemá vliv na trvání účtu Uživatele).

8. Ochrana dat

Provozovatel má povinnost chránit osobní údaje uživatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dle  čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Detailně je ochrana osobních údajů popsána a informace o zpracování osobních údajů jsou uživateli jakožto subjektu osobních údajů poskytnuty v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů uživatelů aplikace Hafinder, který je pro provozovatele závazný. 

9. Řešení sporů a rozhodné právo

Vztah vzniklý z těchto Podmínek se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Případné spory vzniklé z těchto Podmínek budou rozhodovány obecným soudem podle příslušnosti sídla Provozovatele.

V případě vzniku sporu mezi Uživatelem – spotřebitelem a Provozovatelem, vyplývajícího z těchto Podmínek, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

10Změna Podmínek

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Uživateli nebo zavedení nových funkcionalit Aplikace.

Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Uživatelům alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich e-mailové adresy, zadané v rámci registrace, a současně formou notifikace v Aplikaci. Součástí oznámení je rovněž znění Podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Má se za to, že Uživatel nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému účtu, resp. prvním otevřením Aplikace po nabytí účinnosti nových Podmínek; to platí pouze tehdy, byla-li Uživateli nová verze Podmínek včas zaslána.

Nepřijme-li Uživatel nové znění Podmínek, je oprávněn o tom informovat Provozovatele do okamžiku nabytí účinnosti nové verze Podmínek. nepřijetí nové verze Podmínek vede ke zrušení účtu uživatele a ukončení smlouvy s Provozovatelem. V takovém případě Provozovatel poskytne Uživateli možnost archivovat veškerý obsah jeho účtu a vrátí mu případné předplatné za dobu, zbývající od ukončení smlouvy do konce předplaceného období.